QuickMice™ là gì?

  • Tùy chỉnh chuột đồng hợp tử nhanh QuickMice™
    QuickMice™ dùng để chỉ chuột được sản xuất bởiTurboMice™công nghệ, bao gồm cả chuột được nhân hóa và chuột được chỉnh sửa gen chính xác thông thường khác, chẳng hạn như chuột Knocked-In (KI), Knocked-Out (KO) và chuột Knocked-out có điều kiện (CKO).Hơn nữa, vớiTurboMice™Về công nghệ, dịch vụ QuickMice™ có tính cạnh tranh cao của chúng tôi có thể cung cấp chuột chỉnh sửa gen đoạn dài, chuột chỉnh sửa gen đa locus, chuột sản xuất hàng loạt, chuột có giá trị cao, v.v.

Luồng dịch vụ

luồng_dịch vụ